Има различни начини, чрез които можете да се включите в нашите каузи.

Фондацията ни предлага атрактивна програма за про боно партньори. Про боно партньор може да бъде фирма или доставчик на услуги, които допринасят към дейността ни за подобряване на условията в държавата ни, също така и в Бесарабска България, използвайки специфичните възможности и активи на организацията си.

Какво давате: Като наш партньор вие се ангажирате да подкрепяте инициативите ни, предлагайки безплатно необходими продукти и услуги, които способстват за нашата работа и подсилват ефекта от нея.

Какво получавате: Като  партньор вие можете да получите публичност на интернет страницата ни и чрез други подходящи информационни медии и материали. Получавате и комуникационни, снимкови и видео материали, чрез които да показвате на вашите клиенти и заинтересовани лица как фирмата ви допринася за по-добър живот и условия като цяло. 

При интерес, свържете се с нас на fund.bessarabian@gmail.com или на телефон 0894 48 17 48.

Фондацията ни подкрепя социални предприемачи и се старае да осигурява и подобрява по – добри условия за живот. Партньорството с нашите налични каузи и инициативи означава, че ни помагате да открием и развием нови социални предприемачи, разгръщайки замаха си все по – далеч.

Какво давате: Партньорът плаща годишна вноска, която се инвестира в избрана от него програма – с цел постигане на по – високи резултати, свързани с постигането на общата крайна цел.

Какво получавате: Инвестирането е един рентабилен начин да създадете конкретна и измерима промяна в живота на общности посредством социална иновация. Чрез нашия детайлен процес на количествено и качествено оценяване на ефекта можете непрекъснато и прозрачно да проследите какво е движението по каузите и постигнатите резултати до момента. За корпоративни партньори предлагаме пълен инвеститорски инструментариум за изграждане на синергии с основни бизнес партньори, включително средства за привличане на потребители, брандиране на работодатели и отношения с инвеститори.

Това е най-добрата и ефективна форма на партньорство. Тя означава вие да си изберете конкретна кауза, сходна с дейността на фондацията ни  и да организираме заедно социално – културно мероприятие, да наберем средства, да запознаем повече хора с мисията си и др. Персонализираното събитие обикновено започва с предизвикателство – кампания за привличане на обществеността и основните заинтересовани страни – като същевременно се търсят социални предприемачи с висок потенциал. 

Какво давате: Партньорът предоставя план за покриване на стартовите разходи, както и програма за финансова подкрепа за определения срок на кампанията и съдействие в натура като съветник на предприемачи.

Какво получавате: Индивидуалното организиране на събития е разработено конкретно за всеки отделен партньор, с цел създаване на максимален социален ефект. Персонализирането може да включва конкретен регион, общност, институция, паметник или в цялост общата идея. Качеството и рентабилността се гарантират с използване на максимално – ефективното разходване на инструментариума.